Všeobecné obchodné podmínky pre nákup v tomto internetovom obchode

Základné údaje o dodávateľovi:


MM-STYLE, s.r.o. so sídlom Hvizdoslavov 21/9485, 821 06 Bratislava

IČO: 44 192 461
IČ DPH: 2022620820

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
POŠTOVÁ BANKA, číslo účtu: 222991180 /6500

Variabilný symbol: číslo objednávky

Kontakt pre e-schop: Tono Mozola, 0918 394 151
                               Jozef Maňák,  0908 139 904

 mail: eshop@mm-style.sk

 Predajňa: Nám. Hrdinov 2 ,Chynorany

 

 

I. Spôsob objedávania

 

Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:

 • On-line: objednaním v e-shope priamo na našej web stránke: http://www.mm-style.sk/
 • Elektronickou poštou: eshop@mm-style.sk
 • Telefonicky: 0918 394 151
 • Osobne v predajni Chynorany: Nám. Hrdinov 2 ,Chynorany


Prevádzkový čas pre eshop:

 • pondelok - piatok - 9:00 - 12:00  a   13:00-17:00
 • sobota - 9:00 - 12:00
 • nedeľa - zatvorenéPrevádzkový čas pre predajne:

 • pondelok - piatok - 9:00 - 12:00  a   13:00-17:00
 • sobota - 9:00 - 12:00
 • nedeľa - zatvorené

 

Spôsob objednávania on-line nájdete na linke Ako nakupovať

V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónny kontakt.

Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.

Objednávka je záväzná bez zaplatenia zálohy pri sortimente z kategórie nábytok okrem čalunených súprav a kompletného sortimentu Okná, dvere, kde požadujeme zálohu 20% nakoľko je to tovar, ktorý sa často vyrába, len na Vašu konkrétnu objednávku. Po zložení tejto zabezpeky budeme považovať Vašu objednávku ako záväznú.

Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom, prípadne telefonicky. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.II. Zrušenie objednávky


a) Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 12hodín po objednaní, bez uvedenia dôvodu.

V prípade zrušenia záväznej objednávky po uplynutí 12 hod. lehoty, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok 20% a náhradu škody, ktorá predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky vznikla.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.)
 • tovar sa už nevyrába, alebo
 • akciový tovar je vypredaný.

Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi a zálohu vráti kupujúcemu do 3 dní od zrušenia objednávky.

 

III. Dodacia doba

 

Dodacia doba tovaru je do 3-8 týždňov od zaplatenia zábezpeky.

Dodacia doba je vyznačená v informačnom e-maily, ktorý Vám bude doručený.

V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný a s ktorou súhlasí.

V prípade objednávania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob, v takom prípade kupujúcemu bude zábezpeka vrátená v plnej výške. Tento tovar je označený v letáku ako Vypredaj zásob.

Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.

 

IV. Doprava, montáž, vynáška

 

 

Dovoz tovaru dodávateľ oznámi kupujúcemu vopred telefonicky, e-mailom alebo sms-kou.

Tovar dodávame v montovanom alebo demontovanom stave (info: 0918 394 151, 0908 139 904).

Faktúra, návod na používanie a ostatné dokumenty sú vždy zasielané spolu s tovarom. V prípade ak nevieme objednávku zaslať ako celok informujeme o tom zákazníka o možnostiach čiastočných dodávok objednaného tovaru. Montáž

 • poskytujeme montáž predávaných výrobkov, cena je individuálna podľa objednávky, pre viac informácií volajte.


Vynáška

 • individuálne podľa prepravnej spoločnosti, dohodou

 

 

V. Cena a platobné podmienky

 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH vo výške 20%.

Všetky ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená.

Cena tovaru po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

Za tovar je možné platiť týmito spôsobmi:

 • v hotovosti: pri dodaní tovaru,
 • úhrada predfaktúry, prípadne finálnej faktúry,
 • prevodovým príkazom: na účet dodávateľa zriadený vo POŠTOVÁ BANKA, číslo účtu: 222991180 /6500

 

 

VI. Záruka a záručná doba

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.  

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

 

VII. Právo na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má v zmysle §12 zák. číslo 108/2002 Z. z. právo vrátiť tovar do 7 pracovných dní bez udania dôvodu, pokiaľ nejde o zákazkovú výrobu (na mieru). Tovar je potrebné zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch. Zároveň Vás však predtým prosíme, aby ste nás kontaktovali telefonicky, prípadne e-mailom kde Vám zodpovieme Vaše prípadné otázky. Tovar nám zasielajte poistený avšak nie na dobierku - takýto tovar nebude prebraný! Do 15 dní následne Vám vrátime peňažné plnenie na váš účet, resp. peňažným poštovým poukazom.  

 

VIII. Reklamačné podmienky

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

UPOZORNENIE: Pri doobjednávaní skrinkového nábytku , čalúneného nábytku alebo sedacej súpravy sa môže odtieň dreva alebo čalúnenia odlišovať už od vami zakúpeného nábytku.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

 • spôsobil vadu tovaru sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • použitám výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • vady boli spôsobené neodborným zásahom,
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 • vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru,
 • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,


Miesto uplatnenia reklamácie:

Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať osobne v našej predajniach:


Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného výroboku
 • konkrétny popis vady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí
 • záručný list
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu.


Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie sa nebude môcť touto reklamáciou zaoberať.

Pri uplatnení reklamácie kupujúceho skontaktuje pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie, O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.

 

Reklamácia musí byť doručená písomne!

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČI, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu e- mailovú adresu a meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje o kupujúcom neposkytne tretím osobám, okrem tých s ktorými je nevyhnutná spolupráca z dôvodu vybavenia objednávky.

 

 

 


MM-STYLE, s.r.o - eshopspäť
Copyright © 2023 MM-STYLE s.r.o. Powered by Zen Cart